Officers and Organization

Officers, etc.

Trustee

General Manager Koki Okuda
Deputy General Manager (Standing Director) Takashi Hirai
Masaki Yoshimine
Yuji Tsurumori
Toshiki Habutsu
Toshio Ishimatsu

Councilor

Councilor President Mihoko Hirai
Councilor Vice President Kayoko Okuda
Seijiro Adachi
Tsutomu Yamamoto
Koichi Iwami
Shoko Imai

Auditor

Atsuhiko Suwahara
Miwa Tsurumori

Advisor

Full-time Advisor Yoshiharu Uenoyama

Selection committee
member

Selection committee Chairman Takashi Hirai
Designated Schools Masakazu Furukawa
Kazuro Kageyama
Toru Yamazaki
Daisuke Sato
Tadashi Imaizumi
Shoko Imai
Selection committee Chairman Takashi Hirai
Wakayama Yoshiharu Uenoyama
Sadaharu Matsunaga
Mitsugu Tsuji
Koshi Oikado
Yoshichika Nakanishi

Secretariat

Secretariat

Executive Director Hiroyuki Kohara
Controller Hidekazu Kojima
Secretariat Deputy Chief Kimiyo Inoue
Kenichi Toshikawa
Yoshiaki Suzuki

Organizational Chart

the image of organizational chart