Officers and Organization

Officers, etc.

Trustee

General Manager Koki Okuda
Deputy General Manager (Standing Director) Takashi Hirai
Masaki Yoshimine
Yuji Tsurumori
Toshiki Habutsu
Toshio Ishimatsu

Councilor

Councilor President Mihoko Hirai
Councilor Vice President Kayoko Okuda
Seijiro Adachi
Tsutomu Yamamoto
Hideki Nagura
Shoko Imai

Auditor

Atsuhiko Suwahara
Miwa Tsurumori

Selection committee
member(Designated Schools)

Selection committee Chairman Takashi Hirai
Masakazu Furukawa
Kazuro Kageyama
Toru Yamazaki
Daisuke Sato
Tadashi Imaizumi
Shoko Imai

Selection committee
member(Wakayama)

Selection committee Chairman Takashi Hirai
Toshiaki Nakao
Keisuke Yoshida
Kazunari Hori
Kimiyo Inoue

Secretariat

Secretariat

Executive Director Hiroyuki Kohara
Controller Hidekazu Kojima
Secretariat Deputy Chief Kimiyo Inoue
Kenichi Toshikawa
Yoshiaki Suzuki

Organizational Chart

the image of organizational chart